Podmínky soutěže

Podmínky soutěže

Soutěže se může zúčastnit jakákoliv společnost působící v České republice, která vydává firemní média (tištěná či elektronická s frekvencí alespoň dvakrát ročně), firemní katalogy, jednorázové publikace a výroční zprávy. Soutěže se může zúčastnit také agentura nebo jiná třetí osoba, která výše uvedené zpracovává pro zadávající společnost působící v České republice.

Pořadatel soutěže může přihlášené publikace (včetně formátu PDF) použít pro prezentaci soutěže. Za obsah publikace, která nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nese odpovědnost vydavatel.


Přihlášené práce budou zařazeny do hlavní kategorie soutěže na základě:

 • Řádného vyplnění online přihlášky umístěné na webovém portálu soutěže a zaslání nejméně tří po sobě jdoucích vydání periodika v PDF formátu, nebo zaslání odkazu na on-line verze.
 • Nebo zaslání tištěné verze přihlášky spolu se třemi po sobě jdoucími vydáními publikace (po třech výtiscích) za rok 2018 do sekretariátu PR Klubu nejpozději do 15. února 2019. Pozn.: Pokud publikace vychází méně často než třikrát ročně, zašlete všechna vydání z loňského roku. Do soutěže se mohou přihlásit i publikace, které jsou určené k prodeji. Prodaná část nesmí přesáhnout 50 % celkového nákladu periodika.
 • Uhrazení registračního poplatku ve výši 5 950 Kč bez DPH v termínu splatnosti. V případě kategorie Nejlepší obsahová strategie je cena registračního poplatku 8 950 Kč bez DPH. 


Přihlášené práce budou zařazeny do oborové kategorie soutěže na základě:

 • Výše uvedených podmínek pro zařazení do hlavní kategorie, s tím, že v případě, že dané médium bude přihlášeno zároveň i do kategorie hlavní, činí registrační poplatek za oborovou kategorii jen 3 950 Kč bez DPH. 

Uzávěrka přihlášek je 15. února 2019 (včetně), uhrazení registračního poplatku na základě faktury vystavené PR Klubem je nutné nejpozději do tohoto data.

Právo na účast v soutěži vzniká dodržením všech výše uvedených podmínek.

 

Hodnotící kritéria pro tištěná média

Kritéria kategorie:

 • celková úroveň média (naplňuje obecně vnímaný standard pro danou kategorii médií, je přehledný, kreativně zpracovaný, zajímavý)
 • hodnocení obsahové a jazykové stránky, gramatické a stylistické úrovně, míra srozumitelnosti
 • hodnocení grafické podoby včetně fotografií (grafické pojetí tiskoviny odpovídá současným nárokům a grafickým trendům, působí moderně, fotografie jsou v odpovídající kvalitě, formát tiskoviny je vhodný a zajímavý)
 • zásah cílové skupiny, soulad s uvedenými cíli


Metodika hodnocení:

Porotce, který hodnotí danou kategorii, dostane náhledy přihlášených médií předem k dispozici.  Individuálně je oboduje na základě posouzení splnění výše uvedených kritérií a osobního ohodnocení kvality média. Své hodnocení zaznamená porotce do osobní hodnotící tabulky pro danou kategorii. Na základě tohoto hodnocení vznikne osobní předvýběr nejlepších publikací.
Hodnotí se na škále od jedné do deseti, čím vyšší počet bodů, tím lepší hodnocení. V případě, že médium nesplňuje základní parametry pro média dané kategorie, navrhne porotce jeho vyřazení. Svůj názor musí zdůvodnit.

S touto přípravou porotce přichází na společné setkání a hodnocení porotců dané kategorie. To vede předseda/předsedkyně poroty, zároveň je vždy přítomen zástupce vyhlašovatele - PR Klubu. Porotci navzájem konfrontují individuální hodnocení a jejich následnou dohodou vzniká konečné pořadí. Kromě ocenění 1. - 3. místa je pro ostatní média možné udělit také certifikáty TOP Rated (vyšší hodnocení pro média z užšího výběru porotců) a Rated (nižší hodnocení pro vybraná ostatní média). Není podmínkou, že každá kategorie musí mít vítěze, lze udělit třeba jen druhé či třetí místo, případně žádné. Stejně tak lze udělit pouze certifikáty TOP Rated a Rated.

Celkové hodnocení zaznamenává zástupce PR Klubu do finální hodnotící tabulky dané kategorie, kterou na závěr členové poroty podepíšou.

Ve spolupráci se zástupcem PR Klubu vyplní porotci také hodnotící list ke každému médiu, který obhajuje a zdůvodňuje finální hodnocení média včetně doporučení na zlepšení. Hodnotící list bude na vyžádání po oficiálním vyhlášení výsledků zaslán přihlašovateli.

 

Hodnotící kritéria pro elektronická média

Kritéria kategorie:

 • celková úroveň elektronického média a jeho technického zpracování (naplňuje obecně vnímaný standard pro danou kategorii, je přehledný, kreativní, zajímavý ve zpracování)
 • hodnocení obsahové stránky, jazykové stránky, gramatické a stylistické úrovně, míra srozumitelnosti
 • grafika (odpovídá současným nárokům a trendům, je moderní, má vhodný grafický design odpovídající textu, podporuje značku)
 • technická způsobilost (aktivní odkazy, vhodnost jejich umístění, korektnost zobrazování)
 • zásah cílové skupiny, soulad s uvedenými cíli

 

Metodika hodnocení:

Porotce, který hodnotí danou kategorii, dostane náhledy přihlášených médií předem k dispozici.  Individuálně je oboduje na základě posouzení splnění výše uvedených kritérií a osobního ohodnocení kvality média. Své hodnocení zaznamená porotce do osobní hodnotící tabulky pro danou kategorii. Na základě tohoto hodnocení vznikne osobní předvýběr nejlepších publikací.

Hodnotí se na škále od jedné do deseti, čím vyšší počet bodů, tím lepší hodnocení. V případě, že médium nesplňuje základní parametry pro média dané kategorie, navrhne porotce jeho vyřazení. Svůj názor musí zdůvodnit.

S touto přípravou porotce přichází na společné setkání a hodnocení porotců dané kategorie. To vede předseda/předsedkyně poroty, zároveň je vždy přítomen zástupce vyhlašovatele - PR Klubu. Porotci navzájem konfrontují individuální hodnocení a jejich následnou dohodou vzniká konečné pořadí. Kromě ocenění 1. - 3. místa je pro ostatní média možné udělit také certifikáty TOP Rated (vyšší hodnocení pro média z užšího výběru porotců) a Rated (nižší hodnocení pro vybraná ostatní média). Není podmínkou, že každá kategorie musí mít vítěze, lze udělit třeba jen druhé či třetí místo, případně žádné. Stejně tak lze udělit pouze certifikáty TOP Rated a Rated.

Celkové hodnocení zaznamenává zástupce PR Klubu do finální hodnotící tabulky dané kategorie, kterou na závěr členové poroty podepíšou.

Ve spolupráci se zástupcem PR Klubu vyplní porotci také hodnotící list ke každému médiu, který obhajuje a zdůvodňuje finální hodnocení média včetně doporučení na zlepšení. Hodnotící list bude na vyžádání po oficiálním vyhlášení výsledků zaslán přihlašovateli.

 

Konflikt zájmů

Porotce je po seznámení s hodnocenými médii povinen ohlásit případný střet zájmů. Střet zájmů definujeme především jako situaci, která ohrožuje důvěru v nestrannost porotce, při které by mohl zneužít svého postavení k získání prospěchu pro sebe či jiné spřízněné subjekty a která je v rozporu s povinností porotce zabezpečit hodnocení všech soutěžních médií výhradně na základě jejich kvalit. Porotce proto nesmí hodnotit médium, které sám připravil, na jehož přípravě se podílel, či to, které vzniká u jeho zaměstnavatele, na straně jeho klienta nebo u osoby blízké.


Hlas porotce, který ohlásí střet zájmů, se nezapočítává do celkového hodnocení. Nedochází však k diskvalifikaci jeho hodnocení u ostatních médií. Pro vyhodnocení jsou použity průměrné hodnoty z hodnocení ostatních porotců. Je-li střet zájmů nahlášen u více než tří médií v jedné kategorii, musí organizátor soutěže porotce buď z hodnocení vyřadit, nebo zajistit jeho přeřazení v rámci porot tak, aby hodnotil pouze kategorie, u kterých ve střetu zájmů není.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku